Wat doen wij

Benieuwd hoe ABV Haukes al jarenlang succesvol werkt aan een duurzame toekomst?

ABV Haukes, een gerenommeerd familiebedrijf uit Nijmegen, inspecteert vloeistofdichte vloeren en vloeistofkerende vloeren. Dit doen onze specialisten al sinds 1994! Duurzaam ondernemen, persoonlijke betrokkenheid en een rijke historie staan aan de basis van onze organisatie.

ABV Haukes is geaccrediteerd voor het inspecteren van bodembeschermende voorzieningen, geo-elektrische metingen, hydrologische metingen, mestbassins en IBC-werken (accreditatienummer I198). Voor al onze inspecties gebruiken we innovatieve inspectiemethoden om bodemverontreiniging en bodemvervuiling tegen te gaan. Hieronder vindt u de middelen en technieken die wij inzetten om samen met de klant te werken aan een toekomst zonder bodemverontreiniging of bodemvervuiling.

Kunstwerken inspecteren inspectie brug
Inspecties civieltechnische kunstwerken

Met trots kunnen wij u meedelen dat ABV Haukes haar dienstenpakket heeft uitgebreid met de inspecties van civieltechnische kunstwerken. Kunstwerken, zoals: bruggen, viaducten, sluizen, kademuren, duikers etc. worden frequent technisch geïnspecteerd om de toestand van een kunstwerk in beeld te brengen. Een en ander conform de CUR-Aanbeveling 117: 2015 en de NEN 2767-4 en alle andere relevante documenten, waarvoor de nodige opleidingen zijn gevolgd. Het beheer van kunstwerken wordt steeds belangrijker, zie ook het ingestorte brug-incident in Italië (augustus 2018).

Visuele inspecties (Protocol 6701)

Organisaties en bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit zijn verplicht om voor bepaalde vloeren of verhardingen een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening te kunnen overleggen (voorheen de PBV-Verklaring). Dit ter voorkoming van bodemvervuiling en bodemverontreiniging. ABV Haukes is geaccrediteerd (accreditatienummer I198) om deze vloeren en verhardingen te inspecteren, op basis waarvan we de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening kunnen afgeven. Dit gebeurt pas wanneer er een onafhankelijke visuele inspectie heeft plaatsgevonden door een van onze specialisten.

Geo-elektrische metingen (Protocol 6702)

Op sommige locaties is het niet toegestaan om op basis van een visuele inspectie een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening af te geven. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin een foliebakconstructie aanwezig is of er opgeslagen materiaal aanwezig is op de vloeistofdichte verharding. Geo-elektrische metingen bieden hierbij uitkomst. ABV Haukes kan door middel van een geo-elektrische meting onder accreditatie (accreditatienummer I198) de vloer of verharding inspecteren om u alsnog een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening te kunnen overhandigen.

Hydrologische metingen (Protocol 6703)

ABV Haukes inspecteert ook rioleringsstelsels (zowel vrij verval rioleringen als drukrioleringen), opvangbakken en kelders etc. op vloeistofdichtheid (accreditatienummer I198). Het bepalen van de vloeistofdichtheid gebeurt door middel van een zgn. hydrologische meting. Met een hydrologische meting (ook wel de watertest genoemd) worden leidingen, putten, kelders etc. gevuld met water om op deze manier te onderzoeken of er lekkages aanwezig zijn. Wanneer het water gedurende een bepaalde periode nog steeds op hetzelfde peil staat dan is de voorziening vloeistofdicht.

Bedrijfsinterne controles

Om te voorkomen dat een afgegeven Verklaring Vloeistofdichte Voorziening voortijdig haar geldigheid verliest moet u 1 x per jaar een bedrijfsinterne controle uitvoeren. Deze controle kunt u zelf uitvoeren of uitbesteden aan ABV Haukes. Hiervoor ontwikkelden wij onze eigen geaccrediteerde methode (accreditatienummer I198). Wij investeren graag in een langdurige relatie met al onze klanten. Zo kunnen wij in de gaten houden wanneer de bedrijfsinterne controle moet plaatsvinden, zodat u verder niets hoeft te regelen (hoogstens een kopje koffie voor de inspecteur).

Inspecties IBC-werken
Inspecties IBC-werken (Protocol 6902)

Onder IBC-bouwstoffen vallen niet vormgegeven bouwstoffen, zoals AEC- (Afval Energie Centrale, voorheen de Afval Verbrand Installatie of AVI) bodemassen en -slakken. IBC-bouwstoffen mogen alleen worden toegepast in werken met isolatie-, beheer-, en controlemaatregelen (IBC). ABV Haukes ontving als eerste partij in Nederland de vereiste accreditatie (accreditatienummer I198) om deze inspecties uit te mogen voeren en daar zijn wij trots op! Hierdoor zijn wij de meest ervaren en deskundige partij uit Nederland voor een onafhankelijke inspectie van IBC-werken.

Bodemrisicoanalyses (NRB)

Wanneer het niet zeker is of er maatregelen genomen moeten worden om bodemverontreiniging of bodemvervuiling tegen te gaan, biedt een bodemrisicoanalyse uitkomst. Deze analyse wordt uitgevoerd op basis van de NRB (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming). Dit is met name interessant voor organisaties met bedrijfsprocessen waarbij het niet direct duidelijk is hoe een verwaarloosbaar bodemrisico wordt bereikt. Het is belangrijk dat u de bodemrisicoanalyse laat uitvoeren door een professionele onderneming.

Beheer- en onderhoudsprogramma´s

De ervaring leert ons dat organisaties en bedrijven steeds vaker een plan moet overhandigen aan het bevoegd gezag waarin beheermaatregelen bodembeschermende voorzieningen staan beschreven. Dit plan moet weergeven hoe de betreffende organisatie invulling geeft aan het beheer, onderhoud en de inspectie van de bodembeschermende voorzieningen. De specialisten van ABV Haukes kunnen dit plan voor u opstellen. We nemen dit dan ook graag op ons zodat u zich daar geen zorgen over hoeft te maken.

Vloeistofkerende vloeren en verhardingen
Vloeistofkerende vloeren en verhardingen

Door middel van een vloeistofkerende voorziening kan een verwaarloosbaar bodemrisico worden bereikt. Een vloeistofkerende vloer of verharding is in staat vrijgekomen stoffen tijdelijk te keren zodat deze kunnen worden opgeruimd voordat bodemverontreiniging of bodemvervuiling plaatsvindt. Alleen waar er met bodembelastende vloeistoffen wordt gewerkt moeten er maatregelen worden getroffen. Met een rapportage van ons kunt u aantonen dat u aan de door bevoegd gezag gestelde eisen voldoet om de bodem te beschermen.

Schadeopnames inspecteurs
Schadeopnames

Het is natuurlijk niet te hopen, maar wanneer er in uw nieuwe bedrijfsvloer schadepatronen ontstaan is het erg belangrijk om te achterhalen wat de oorzaak van deze schade aan uw vloer of verharding is. ABV Haukes voert in zulke gevallen een professionele inspectie uit en fungeert in deze als een geheel onafhankelijke partij. Ook wanneer u een second opinion nodig heeft voor een schadeopname, dan staan onze professionele inspecteurs voor u klaar. Snel en vakkundig.

Trainingen en cursussen (ook incompany)
Trainingen en cursussen (ook incompany)

Bij ABV Haukes delen wij graag onze kennis en praktijkervaring met u. Wij zijn gespecialiseerd in de wet- en regelgeving, richtlijnen en protocollen die te maken hebben met bodembescherming. Hierdoor worden wij regelmatig gevraagd om trainingen en cursussen te geven. Zo leren wij bijvoorbeeld bedrijfs- en organisatiemedewerkers hoe deze zelfstandig de bedrijfsinterne controle uit te kunnen voeren. Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!

Bodembescherming in tankputten
Bodembescherming in tankputten

ABV Haukes wordt regelmatig gevraagd de bodembeschermende voorzieningen te inspecteren van tankputten en bovengrondse opslagtanks. Onze specialisten controleren of de tankputten en bovengrondse opslagtanks voldoen aan de gestelde normen zoals beschreven in PGS-29 en de richtlijn ‘BoBo’ (Bodembescherming atmosferische Bovengrondse opslagtanks). Wilt u ook uw bodembeschermende voorzieningen laten inspecteren? Er is altijd wel 1 van onze specialisten bij u in de buurt.

Inspecties van mestbassins (BRL 2344)
Inspecties van mestbassins (BRL 2344)

ABV Haukes ontwikkelde zelf een methode voor het inspecteren van mestbassins en afdekkingen van mestbassins. Onze zelfontwikkelde methode staat tenminste gelijk aan de BRL 2344 (geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (accreditatienummer I198))! Bovendien beschikken we over de vereiste kennis uit het Activiteitenbesluit. Een van onze inspecteurs stelt tijdens een inspectie de referentieperiode vast op basis van het type van de geïnspecteerde mestbassins en de wijze van inspecteren (inwendige of uitwendige inspectie).